Politika privatnosti

Hostel Industrial, (dalje u tekstu Društvo) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna.

U tom smislu Društvo u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16. može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, naše kupce i korisnike usluga ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke Društvo prikuplja i kako se oni upotrebljavaju.

Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

1. Osnovne informacije o Hostelu Industrial kao Voditelju i/ili izvršitelju obrade
RAJHER j.d.o.o. / OIB: 87910856565, Registrirano pri trgovačkom sudu u Varaždinu, Temeljni kapital 10,00 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450), Osnivači/članovi društva: Jerko Rajher

1.2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: e-mail: info@hostel-industrial.com

2. Kako prikupljamo Vaše podatke (pravna osnova obrade) ?

2.1. Društvo osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora ( ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju Vaše privole, putem Internet stranica Društva, kao i posredno kada naše usluge i robe želite kupiti i/ili koristiti putem posrednika ili agencija, odnosno kada ostvarujete pravo ili koristite naše usluge u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima, ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije kao član naših usluga ili korisnik usluga, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

2.2. Korištenje usluga i roba: Kada želite sklopiti ugovor s Društvom, postavite zahtjev za ponudom, zatražite rezervaciju usluga i roba Društva te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s Društvom trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s Društvom bit ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o Vašoj kartici i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa).

2.3. Korištenje Internet stranice: Našu Internet stranicu www.hostel-industrial.com možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

2.4. Privola: Društvo može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Društva ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije vašem u legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

2.5. Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova: Društvo kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza Društva. Društvo u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

3. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke ?

3.1. Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza Društva, npr.:
a) U svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. rezerviranje i najam prostora i sl.);
b) Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vas mogli kontaktirati u promidžbene (marketinške) svrhe ili u svrhe ispitivanja zadovoljstva našim uslugama (ankete i slično), u skladu s Vašom privolom.
c) u svrhu promidžbe koja primjerice razumijeva upućivanje posebnih i personaliziranih ponuda i usluga (npr. u obliku newslettera).
d) Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza Društva (npr. vođenje računovodstvenih poslova, dostava Vaših podataka nadležnom tijelu ako je u prostoru koji ste koristili počinjen prekršaj i sl.);
e) Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi.

4. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama ?

4.1. Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama Društva. Vaše podaci se mogu dostaviti trećim stranama:

a) kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
b) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;
c) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama (npr. za najam putem nekog od naših partnera i sl.);
d) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);
e) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
f) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi web-mjesta;
g) radi obrade transakcije s našim podružnicama ili posrednicima i agencijama preko kojih ste ugovorili naše usluge
h) u drugim slučajevima uz vaš pristanak.

4.2. Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja organizacija ili dijela Društva ili njezine imovine drugom društvu.

4.3. Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate robe i usluga, davatelj e-pošte koji će vam u naše ime slati obavijesti putem e-pošte ili podizvršiteljima usluga u sklopu korisničke službe). Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

4.4. U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama Društvo će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka:

5.1. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Društvo. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da se tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

5.2. Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Društva pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava ( na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.

5.3. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

6. Vaša prava u pogledu obrade podataka

6.1. U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (i) pristupa osobnim podacima, (ii) ispravak ili dopune podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

6.2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti na gore navedene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka. U svom zahtjevu je potrebno da date nužne podatke o sebi kako bismo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev.

7. Jeste li obvezni dati nam svoje osobne podatke ?

7.1. Kada od Društva zahtijevate pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da nam date svoje osobne podatke koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješenja vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.

8. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu

8.1. Internetska stranica www.hostel-industrial.com štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

9. Primjena kolačića

9.1. Na internetskim stranicama www.hostel-industrial.com primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

9.2. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Kolačićima trećih strana hostel-industrial.com koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice Društva ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

9.3. Stranice hostel-industrial.com služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

9.4. Sprječavanje kolačića Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na
https://gdpr2018.eu/cookies/

Upravljajte vlastitim postavkama na ovim stranicama ovisno o vašem pregledniku:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/hr-hR/windows-vista/B…
Safari™: http://www.apple.com/support/mac-apps/safari
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=…
Firefox™: http://support.mozilla.org/hr/kb/Uključivanje%20i%…
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.htm…

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.